Twin Mirror เลื่อนยาวไปปี 2020 และจะเป็น Time Exclusive ให้ Epic Game Store

Twin Mirror เลื่อนยาวไปปี 2020 และจะเป็น Time Exclusive ให้ Epic Game Store

Alan Wake เกมชื่อดังในอดีตกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนามาเป็นทีวีซีรีส์

Alan Wake เกมชื่อดังในอดีตกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนามาเป็นทีวีซีรีส์