XunwuTeamwork ประกาศหาผู้เล่น Fortnite เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

XunwuTeamwork ประกาศหาผู้เล่น Fortnite เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

ล้นทะลัก!! Fortnite Battle Royale มีผู้เล่นรวม 3.7 ล้านคน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา!

ล้นทะลัก!! Fortnite Battle Royale มีผู้เล่นรวม 3.7 ล้านคน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา!