Naruto Online - ทำความรู้จักกับ "ซาอิ" ผู้ใช้คาถาภาพอสูรสัตว์เทียมและ "ยามาโตะ" ผู้ใช้คาถาธาตุไม้

Naruto Online - ทำความรู้จักกับ "ซาอิ" ผู้ใช้คาถาภาพอสูรสัตว์เทียมและ "ยามาโตะ" ผู้ใช้คาถาธาตุไม้

Naruto Online - ผู้คิดค้นวิชาพันปักษาฉายานินจาก๊อปปี้ "ฮาตาเกะ คาคาชิ"

Naruto Online - ผู้คิดค้นวิชาพันปักษาฉายานินจาก๊อปปี้ "ฮาตาเกะ คาคาชิ"

Naruto Online - นินจาแพทย์หญิงแกร่งแห่งโคโนฮะ นั่นก็คือ Sakura ลูกศิษย์ท่านรุ่นที่ 5

Naruto Online - นินจาแพทย์หญิงแกร่งแห่งโคโนฮะ นั่นก็คือ Sakura ลูกศิษย์ท่านรุ่นที่ 5

Naruto Online - ผู้ใช้คาถาพันปักษาแห่งตระกูลอุจิวะคือ Sasuke

Naruto Online - ผู้ใช้คาถาพันปักษาแห่งตระกูลอุจิวะคือ Sasuke

Naruto Online - ผู้ใช้คาถาแยกเงาพันร่างนามว่า Naruto

Naruto Online - ผู้ใช้คาถาแยกเงาพันร่างนามว่า Naruto